Humance Resource Consultant

27/10/2021
POSITION TITLE

VỊ TRÍ

· Human Resource Consultant

· Chuyên viên tư vấn lao động

DEPARTMENT

PHÒNG

·  Human Resource Division

· Tư vấn lao động

LOCATION

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

· Head Office of AIC Vietnam Co., Ltd., 127 Lo Duc, Hai Ba Trung Dist., Hanoi.

· Trụ sở Công ty AIC Vietnam Co., Ltd, 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· This position supports the Advisory Divisions in all generalist HR (preferred) and tax activities, specifically reviewing and advising on HR and related policies and processes across the business, ensuring the most effective operation for achieving strategic business objectives.

· Vị trí hỗ trợ trong các hoạt động tư vấn, soát xét các chính sách, thủ tục lao động, các vấn đề về lao động của các Doanh nghiệp, đảm bảo đem lại hiệu quả hoạt động và mục tiêu kinh doanh cho Doanh nghiệp.

SIGNIFICANT CONTACT WITH

LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI

· Japanese and Vietnamese clients, all parts of the Company and related authorities

· Khách hàng người Nhật Bản và Việt Nam, nội bộ Công ty và các cơ quan ban ngành liên quan

QUALIFICATIONS & ATTRIBUTES

YÊU CẦU

EXPERIENCE

KINH NGHIỆM

· 1-year previous experience in a role of advising or conducting procedures of HR, insurance, salary, accounting and tax (Understanding of HR, insurance and salary processing would be an advantage)

· Prefer to have experience in a FDI Company.

· 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoặc thực hiện thủ tục lao động, bảo hiểm, tiền lương, kế toán, thuế (ưu tiên thủ tục về lao động, bảo hiểm, tiền lương)

· Kinh nghiệm cho Công ty nước ngoài là lợi thế

EDUCATION

HỌC VẤN

· Must have bachelor's degree qualification in HR (preferred), Accounting, Finance, Economic or Business.

· Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành nhân sự và lao động (ưu tiên), kế toán, tài chính, kinh tế, kinh doanh.

LANGUAGUE

NGOẠI NGỮ

· English or Japanese: competent

· Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật: đủ trình độ