• Xin giấy phép lao động/visa
  • Tính thang bảng lương
  • Đăng ký bảo hiểm
  • Các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động

Liên Hệ

(+84) 24 39 765 761

Email: infor@aic-vietnam.com