(+84) 24 39 765 761
truong long

Kế toán

Chúng tôi có khả năng cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán theo chuẩn mực và quy định kế toán Việt Nam hiện hành. Chúng tôi có thể lập sổ sách kế toán và xây dựng báo cáo tài chính từ đơn giản đến chi tiết để khách hàng có thể sử dụng tại Nhật Bản và hỗ trợ đắc lực cho mục đích quản lý. Chúng tôi khuyến khích lập sổ sách kế toán tại công ty khách hàng, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ đào tạo chuyên môn kế toán cho nhân viên của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong tất cả các bước của quá trình thành lập và đi vào hoạt động.
  • Thiết lập hệ thống kế toán 
  • Lập sổ sách kế toán/ Soát xét/ Đào tạo 
  • Hỗ trợ kiểm toán
  • Chữ ký kế toán trưởng 
  • Soát xét báo cáo tài chính
  • Thiết lập hệ thống tính giá thành